Thấy, tin, yu, lm bạn

Cha đ bảo "phc cho kẻ no khng thấy m tin", th cứ tin đi anh Đường !

Ở đời, ta đ thấy t ti, đ tin khng t, đ yu qu đ.

Khng phải yu yu lng mạn, phi khng thời gian hậu hiện đại, si nổi tm lum, lẩm cẩm chữ nghĩa, thơ văn, ta qu biết v ngn qu rồi, m yu th tục, hm nay, yu bạn.

Biết đu, c ngy, c người, khng cần Cha, đnh lm bạn với ta ?

C thể ta đin đin nn vẫn đam m mn ho huyền đ.

H h.

2013-11-03