Thế giới Internet

Thế giới Internet là thế giới của robots, thế giới đương đại. Nó không từ trời rơi xuống. Nó do con người tạo ra. Ta tồn tại, hành động, làm người trong thế giới ấy. Dù ghét robot tới mấy, ta nên chịu khó bỏ chút thời giờ làm chủ chúng nó, chí ít trong phạm vi hành động của ta. Thí dụ : biết gơ tiếng Việt trên một máy tính. Cứ coi như ta học ăn với dao nĩa của Châu Âu khi từ bé ta chỉ biết ăn với đôi đũa Ziao Chỉ. Không học điều ấy, làm sao ta thưởng thức được một bữa cơm Tây ? Nếu ta không làm chủ được những con robots đó, làm sao ta có thể giới thiệu tác phẩm của ta cho người Việt và không Việt tứ xứ ?

Ư thức hệ biện chứng duy tâm h́nh thức kiểu Hegel hay Sartre, dễ dàng tồn tại trong thế giới này : chỉ cần ăn khách thôi. Robot có thể giúp nó ăn khách.

Ư thức hệ biện chứng duy vật kiểu Marx khó tồn tại hơn. Nó khẳng định : robot  là một phát minh tiến bộ. Nó do con người tạo ra. Nó phải phục vụ con người. Khi người ta dùng nó để đàn áp con người th́… hè hè.

2014-02-02