Thế nào cũng sẽ có ngày có người

Mới đây thiên hạ bàn nhiều về quyển sách "Le capital au 21è siècle" của Thomas Piketty. Kinh tế chính trị học vĩ mô, giới hạn  trong 1 quan hệ cơ bản của phương thức sản xuất tư bản đang toàn cầu hoá. Tác giả tóm tắt những suy luận chính của ḿnh như sau :  

 http://piketty.pse.ens.fr/files/capital21c/Piketty2013SeuilExtraits.pdf

 

 Hôm nay, tôi được đọc bài báo này :

 http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/05/23/pourquoi-moi-20-ans-etudiante-en-economie-je-ne-veux-pas-d-une-europe-liberale_4424634_3232.html

 Mới 20 tuổi mà biết tiếp cận kinh-tế chính-trị học (économie politique, Ricardo, Marx) kiểu này, đáng nể thật.

 

Thế nào cũng sẽ có ngày có người tiếp tục công việc mà Marx bỏ dở, cải tiến và nối liền được một cách mạch lạc hai môn kinh tế vi mô (lư thuyết nền tảng, trừu tượng) và vĩ mô (sự kiện đương thời), tạo cho môn kinh tế học một nền tảng có ít nhiều tính khoa học, hữu ích, tiến bộ. Một cái cây nhân văn đầy đủ gốc rễ, cành lá.

2014-05-25