Thm được đọc

C lc ta thm được em đọc. Như thm chnh ta. Như cảm nhận được m hưởng cửa ring em trong thế giới loạn thanh, loạn ngữ ny. Như thm yu. Nhưng ta thừa hiểu : ho ! Trong văn minh kinh tế thị trường tư bản ton cầu ho, n chẳng c gi trị g.

H h

2013-03-29