Thơ - 2

Ngy thơ yu thơ ắt h hửng thơ.

Lẳng lặng sợ thơ ắt dị ứng thơ.

Cuối cng, khng dứt được tnh thơ.

H h.

2016-01-12