Thời gian

Thời gian, b́nh thường, chẳng ǵ cả. Nhưng nó tiêu diệt tất cả.

Có lúc thới gian là tất cả. Trong kiếp nhân sinh.

Thời gian chính ta làm người trong cơi vô ngôn.

Do đó thời gian có thể bất diệt khi nó thành lời.

Mai đây, không lâu nữa,  ta sẽ chết. Thời gian ở ta trở về cơi vô ngôn.

Phải chăng kiếp ngựi chỉ như thế ? Ta không cam.

2017-12-30