ThoiGianCuaNgonNgu

 

Thời gian của ngôn ngữ

 

Lúc đọc văn, hành-văn, dịch văn, cứ một ḿnh tận tâm, tận t́nh. Thế mới đáng. Thế nào cũng được hưởng một điều đáng hưởng : thời gian của ngôn-ngữ.

 

2008-05-13