Thời gian của văn ho

Người c văn ho ch t hiểu nổi điều ny : thời gian của người khc quan trọng v qu bu khng km g thời gian của chnh mnh.

H h.

2012-08-05