Thời gian nghệ-thuật và thời gian hành-động

Thời gian nghệ-thuật và thời gian hành-động rất khác nhau.

Khi hành-động ta làm với vốn kiến thức nhỏ nhoi, phương pháp tư duy giới hạn và những công cụ ta hiện làm chủ.

Thế thôi. Điều ấy mở đường cho nghệ thuật vào đời.

Nhưng ta chẳng thể nào đáp ứng được tấm ḷng nghệ thuật ở ta.

Điều ấy khiến nghệ thuật không thể vào đời một cách trọn vẹn như ta ao ước.

Sống, tư-duy và hành-động một cách nghệ thuật là một giấc mơ muôn đời không hiện thực được của con của người.

Đành vậy. Hè hè.

2013-05-06