Thời gian người

Tương lai cng ngắn, qu khứ xa xi cng gần. Nhiều chuyện đ chết đi, bỗng nhin ray rứt sống lại.

Thời gian người c khi như thế.

2015-11-13