Thời gian tnh

Thời gian hiện thực bằng giy pht, ngy giờ, năm thng, e tutti quanti.

Thời gian ta đợi người l tnh. Khng đo đếm được.

Nếu người hiểu được điều ấy, người cũng c cht tnh với ta.

Hiếm lắm. H h.

2013-06-17