ThoiGianVaTa

 

Thời gian và ta

 

Thời gian dài hay ngắn, nhanh hay chậm, có sao đâu ? Chỉ sợ thời gian không đậm ḿnh.

2009-01-16