Thời giờ t́m hiểu người khác

B́nh thường, chẳng ai dư thời giờ để t́m hiểu ai khác trong bất cứ lĩnh vực nào của kiếp người, ngoài làm ăn.

Thời đại nó thế.

T́m hiểu chính ḿnh c̣n mất thời giờ hơn : chưa hiểu được tha nhân, chẳng thể hiểu chính ḿnh được.

Nhưng chưa hiểu được chính ḿnh, đừng ḥng hiểu tha nhân.

Lại một kiểu ngụy biện trong cách đặt vấn đề và suy luận quen thuộc của các ngài biện chứng ?

Không. Chính tha nhân cấu tạo ra ḿnh. Cứ nh́n cha mẹ dậy con nên người th́ thấy.

T́m hiểu tha nhân hay t́m hiểu chính ḿnh là… một.

2013-08-27