Thông lệ

Ta chưa hề biết tôn trọng hay lợi dụng thông lệ.

Mỗi lúc, trong từng hoàn cảnh, điều ǵ thấy đúng th́ làm, thấy sai th́ chống, chưa hiểu đúng sai thế nào th́… khoan.

Bây giờ ta quá già rồi, đă mất khả năng thay tâm đổi tính ?

Nếu người khác biến hành-động của ta thành thông lệ, ta đành vậy. Biết làm sao bây giờ ?

Hè hè.

2012-12-08