ThuLuaHe

 

Thu la h

 

i, lửa h ở ta vẫn chy bỏng m sao gi thu ngoi đời nỡ vội la mnh về ci v ngn

H h.

2009-07-18