Thước đo

Lấy CuộcĐời làm thước đo đời ḿnh : chẳng có ǵ cả.

Lấy đời ḿnh làm thước đo CuộcĐời : có tất cả  = chẳng có ǵ hết !

Tại sao vậy ?

Có lẽ ƯNghĩa và GiáTrị của HànhĐộngCủaTa, bất kể qua h́nh thái nào, xuất phát từ câu hỏi này.

2018-08-01