Tiên sư ngôn ngữ

Đến ngày nào mày mới nói được con của người ?

Đến ngày nào mày mới nói được ai ?

Đến ngày nào mày mới nói được ta ?

Đến ngày nào mày mới khiến Ta không chỉ là Tha-nhân, cho phép ta làm chính ḿnh, cho phép ta đời ?

− Chẳng bao giờ, trừ khi mày biết làm chủ ng̣i bút của mày, biết tư-duy tự-do. Hè hè.

2013-05-02