Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp cực duy lư h́nh thức.

Nó cho phép thông tin khá chính xác.

Nó tiêu diệt nhục cảm của ngôn ngữ.

Nỗi đau nàng Kiều và của kẻ muốn dịch văn thành văn.

Hè hè…

2012-10-22