Tim

 

T́m

 

Bạn bảo ta :

Tôi cảm thấy tôi cần t́m cho tôi một thế giới quan mới mẻ nào đấy, chưa có ǵ thuyết phục được tôi hoàn toàn, tại sao, tôi không biết, tôi cứ nhận xét thôi.

Ta mừng bạn. Không có đại văn hào nào có thể mang lại cho bạn điều ấy : họ đâu có thể sống thay bạn được, trong hoàn cảnh của bạn, với tấm thân của bạn ! Chỉ bạn mới cho được bạn điều ấy. Vậy, cứ t́m.

Có khi giá trị của một đời người thu gọn trong quyết tâm t́m kiếm ấy.

2009-06-13