TinhBan

 

T́nh bạn

 

Chẳng ai sống thay ai được và mỗi người chỉ có một đời thôi.

Gặp vấn đề trọng yếu, bạn thấy điều ǵ phải làm, cứ làm.

Ta không có khả năng góp ư.

Nhưng khi bạn cần ta, ta có mặt.

Chỉ là t́nh bạn.

Thế thôi.

2008-10-12