T́nh cảm

Có người, ta gặp một vài lần, thậm chí một lần thôi, ta có cảm t́nh liền. Một thứ cảm t́nh rất lạ.

Lư trí nhắc ta : con người này, bề ngoài, dễ thương, đáng tin ; nhưng nó cảm và nghĩ ǵ, ta không cảm hay đoán được ; ta mở ḷng đón nhận nó, nó không vào : nó biết ta, ta không biết nó. Thế mà ta cứ có cảm t́nh, cứ tin. Cho đến một ngày, qua một chuyện nhỏ nhặt, ta bông hiểu nó quá khôn khéo. Đây là loại "hiểu biết" ǵ ?

2015-10-26