T́nh cảm, kiến thức, lư trí, t́nh người

Làm người, không ǵ nguy hại hơn :

t́nh cảm thật thà, chân chính + kiến thức nông cạn + lư trí hẹp ḥi[1].

Giết t́nh người lúc nào không hay.

Mọi phương pháp nhồi sọ của mọi chế độ phi nhân đều dựa vào khuynh hướng "tự nhiên" ấy của con người. V́ thế chúng có thể hữu hiệu, chí ít trong một kiếp người.

2015-08-06[1]  chỉ h́nh thức thôi, hoàn toàn trừu tượng.