TinhRatKho

 

T́nh, rất khó

 

Nói chung, t́nh rất dễ, chỉ cần miệng lưỡi thôi.

Bước qua ngôn từ, t́nh rất khó : phải thể hiện bằng hành động. Lâu dài…

2010-02-28