TonThoTriet

 

Tôn thờ triết

 

Quư mến triết học là một thái độ nhân bản. Tôn thờ triết học lại dễ phi lư, phi t́nh, phi nhân. Triết lư chỉ có ư-nghĩa, giá-trị đáng kể khi nó c̣n sức góp phần giải phóng người đời nay khỏi những ràng buộc không cần thiết nữa của người đời xưa, mở cho nhau một nẻo đường góp phần sáng-tạo nhân-giới hôm nay và ngày mai với nhân tính cá-biệt của nhau.

V́ chúng ta nên người bằng cách nhại ngôn ngữ và văn hoá do người đời xưa để lại cho ta xuyên qua nhiều thế hệ, tư duy của các triết gia lớn xa xưa vẫn c̣n sức sống ở ta : một phần người ở ta vẫn cần được giải phóng. Phần c̣n lại, chính ta phải sáng tác. Thế thôi.

2008-03-10