Tri kỷ – 2

Tri kỷ – 2

Trong lănh vực triết, ta không có tri kỷ.

Nhưng vẫn có bạn. Thật ít. Toàn là người chưa mất nhu cầu hiểu, chưa mất khao khát làm người.

2012-07-13