TroLaiDoiThuc

 

Trở lại đời thực

 

Ta dứt cơn mơ chữ nghĩa, trở lại đời thực.

Để lm g ?

Nếu chỉ để tinh khn x giao với người đời thi, ta th tiếp tục m muội chữ nghĩa.

2008-08-09