TroiNguoi

 

Trói người

Xưa kia tôi có viết một câu, ai đọc cũng thấy khó chịu : người ta trói thú vật bằng thừng bằng xích, người ta trói người bằng ngôn ngữ.

V́ sao ?

Như thế mới trói chặt.

Lư do đơn giản : con người tư duy bằng ngôn ngữ, trói nó bằng ngôn ngữ th́ khiến được nó tự trói ḿnh. Muốn được giải phóng, nó bắt buộc phải phủ định chính ḿnh. Điều ấy chẳng thích thú ǵ. Ư nghĩa của đoạn Phủ-định-cuối-cùng, nền tảng của tự-do và sự tiến-bộ trong quyển Tư Duy Tự Do đơn giản thế thôi.

2008-10-03