Trước khi nhân loại tiêu vong

Trước khi nhân loại tiêu vong

Con người chẳng ǵ cả và "là" tất cả – xuyên qua người khác, xuyên qua cuộc sống giới hạn của từng người, tạo ra sức sống "trường tồn" của nhân loại.

Chính v́ thế nó "bất tử", chí ít cho tới khi nhân loại tiêu vong, điều có vẻ như chắc chắn theo khoa học vật lư ngày nay.

Trước đó, trong vũ trụ mênh mông lạnh ngắt, vẫn c̣n chút t́nh người, chút t́nh ḿnh, chút t́nh… em. Chút t́nh ta… Hè hè !

Đó là lư do duy nhất khiến ta c̣n thèm là người, c̣n muốn làm người, c̣n gượng gạo cầm bút. Điên thật !

Viết và công bố bất cứ ǵ, nghĩa là : ta chấp nhận làm người cùng với người khác. Người khác có nghiệm sinh, sở thích, t́nh cảm, đam mê, kiến thức, phương pháp suy luận khác ta, thậm chí nghịch ta.

Sự chấp thuận trên cho phép nhân giới trường tồn, đáng ghét và đáng yêu. Cho tới ngày nhân loại tiêu vong.

2012-04-07