Truyền thống

Truyền thống

Bước vào cơi tàn, ta bùi ngùi. Truyền thống có thực, đương nhiên ? tới mức nào ? tại sao ?

Thật bất ngờ, nó có mặt đáng quư : thể hiện toàn bộ những khao khát làm người của người đời xưa xuyên qua ta hôm nay, nếu ta cũng muốn làm người.

Gánh nổi không ? Ta không biết. Nhưng ta biết điều này : chí ít, nhờ nó, ta phải làm người tử tế trong nhân giới này, nhân giới của ta, ta làm ǵ có nhân giới khác ?

Điên thật. Hè hè…

2011-06-18