TuYTinh

 

Từ, , Tnh

Biết từ, d l Hn-Việt hay Ty-U, chưa chắc đ hiểu .

Hiểu , chưa chắc đ thấu tnh.

Thấu tnh, chưa chắc đ thấu hiểu mnh.

Đọc v dịch văn khốn nạn ở đ.

2010-09-05