TuongLaiVaHienThuc

 

Tương lai và hiện thực

"Nous continuerons de manifester jusqu'au départ de ce régime", a affirmé un étudiant yéménite. "Nous n'avons pas d'avenir dans les circonstances actuelles."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục biểu t́nh cho tới khi chế độ này cút", một sinh viên xứ Yemen nói. "Chúng tôi không có tương lai trong hoàn cảnh ngày nay."

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/02/16/nombreuses-manifestations-pour-la-democratie-au-proche-orient_1481207_3218.html

Khi thanh niên thấy ḿnh không có tương lai, nó muốn ǵ ? Muốn làm cách mạng. Nhưng nó phải làm cách mạng trong "hoàn cảnh ngày nay". Hoàn cảnh ấy thế nào ? Là kinh tế thị trường tư bản toàn cầu hoá + di sản chính trị và văn hoá của những dân tộc chưa hề đạt tới chủ nghĩa tư bản trong toàn bộ kích thước tiến bộ và tồi tệ của nó.

Muốn làm người trong hoàn cảnh ấy, chí ít, phải hiểu nó. Cho tới nay, ở mức cơ bản, không có hệ tư tưởng nào cho phép hiểu nó ngoài tư tưởng của Marx.

Marx chết lâu rồi. Bị đưa đám dài dài không biết bao nhiêu lần, tứ xứ. Thế mà Marx vẫn chưa chết trong thời cuộc hôm nay, với một số ít người ?

2011-02-16