UTaSeBien

 

Ừ, ta sẽ biến

 

Đ sinh phải tử. Đ c phải khng.

C ch g m phải l nh chữ nghĩa, thơ văn ?

C em, Ziao Chỉ, h h

2009-04-26