Ức hiếp cuối cùng

Ức hiếp cuối cùng đổi với ai khao khát tư duy và hành-động tự do là... chính ḿnh.

Dám phủ định chính ḿnh không ? Đó là câu hỏi,  Nó không liền quan tới bản thể : tà ǵ là gî ? Nó liên quan tới một giấc mơ muốn đời của con người, hành-động gắn liền với lư trí và giá trị : ta muốn làm người như thế nào trong hoàn cảnh đặc thù của ta hôm nay?

 

2016-06-06