Vấn đề

Vấn đề

Ở đu cũng thấy kẻ th th đi đu cũng vấp vấn đề, đến chết cũng chưa lm được g đng kể cho người đời.

V hận th v vấn đề ở ngay trong tm của mnh. Chưa tẩy được, ắt c vấn đề nan giải. H h

2012-09-10