VanHoaSinhRaTaVaTa

Văn hoá sinh ra ta và ta

 

Con người nên người nhờ văn hoá. Thoạt tiên nó chỉ sản phẩm của văn hoá khai sinh ra .

Nó chỉ trở thành chính ḿnh khi nó vượt văn hoá khai sinh ra nó.

Đó là nỗi đau của mọi người ở đời.

Đó là nỗi đau may mắn của những kẻ nên người xuyên qua hai văn hoá dị biệt.

Ta không thể ta trong bất cứ văn hoá nào.

Ta chưa thể vươn tới ta, làm ta khi ta chưa dám vượt kiến thức, lư trí, giá trị của cả hai văn hoá đă tác tạo ra ta.

Khi ta dám làm điều ấy, ta có cả một nhân giới bấp bênh, khắc khoải, vượt cả hai nền văn hoá, để làm người.

Thế giới ấy đáng sống, đáng tŕu mến. Ở đó con người có thể chân t́nh, chân thật với nhau.

2008-10-02