VeDau

 

Về đu ?

"Về đy khi mi tc cn xanh xanh"

Về đy với niềm tin dạt do

Khi mi tc đ trắng qu nửa, khi niềm tin đ xc xơ th về đu ?

Về chnh mnh, c mộng kinh hong nhất, đng đương đầu nhất trước khi đi tiếp.

H h

2010-07-04