Viện Khổng Tử ở Ziao Chỉ Quận

Nhiều năm rồi, chị Trung Quốc thị trường tư bản định hướng XHCN kiểu Trung Quốc đă đổ tiền thành lập Viện Khổng Tử trong nhiều Quốc Gia, kể cả Mỹ.

Hôm nay nàng cưỡng hiếp lănh đạo Cộng Sản Ziao Chỉ thành lập Viện Khổng Tử tại Ziao Chỉ Quận. Dường như trong ngay hệ thống giáo dục quốc gia : đại học, trung học, và cơ quan nhà nước ? e tutti quanti. Nguy hiểm trầm trọng cho độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ của dân Việt.

Một dân tộc tự trọng không thể lấy tư tưởng của ngoại bang làm nền tảng giáo dục nên người của chính ḿnh, nhất là khi tư tưởng đó đă lỗi thời, bất lực từ lâu. V́ sao ?

Nô lệ ngoại bang v́ tương quan lực lượng quân sự, kinh tế, ngoại giao, thậm chí văn hoá, không tương xứng, cũng có ngày, có người : Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trăi, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh. Nhưng nô lệ ngoại bang từ trong đầu óc, t́nh cảm, phương pháp tư duy mà muốn độc lập th́… hè hè.

Ta nên t́m hiểu Khổng, Phật, Lăo, Ky Tô Giáo, Hồi Giáo, tư tưởng của Thế Kỷ Khai Minh ở Châu Âu, tư tưởng của Marx, e tutti quanti. Ta không nên lấy bất cứ món nào để ép nặn người Việt nên người hôm nay và mai sau. Không có thái độ tư duy tự do, ta sẽ suốt đời lệ thuộc. Xiềng xích trong đầu là xiềng xích khó gỡ nhất.

Chị Trung Quốc đă từng "Tàu hoá" tư tưởng của Marx, biến nó thành một thứ chủ nghĩa mác-lê lai căng, sặc mùi tôn giáo. Kết quả khủng khiếp thế nào, ai cũng biết. Nay, chị lại muốn "Khổng Tử hoá" chủ nghĩa tư bản để bành trướng. Kết quả sẽ thế thôi.

Những giá trị văn hoá tư sản, tự do, b́nh đẳng, nhân ái, dân chủ, khoa họce tutti quanti, (không có dân tộc chủ nghĩa nhe, v́ văn hoá đó muốn vươn tới tính nhân loại (universalisme), vẫn là và sẽ là lư tưởng của loài người trong một thời gian dài. Tất cả những giá trị ấy đều đối nghịch hay xa lạ với tư tưởng của Khổng Tử.

Chưa bao giờ một nền văn hoá thấp kém có thể thay thế lâu dài một nền văn hoá cao hơn.

Giấc mơ thống trị loài người bằng tư tưởng của Khổng Tử của chị tư bản Trung Quốc định hướng xhcn Tàu, lâu dài, hoàn toàn hăo : phương thức sản xuất tư bản càng lớn mạnh ở Trung Quốc càng lôi cổ chính bàn dân Trung Quốc ra khỏi quỹ đạo Khổng Nho như nó đă từng lôi cổ con chiên của Ky Tô Giáo ra khỏi Nhà Thờ ở khắp Châu Âu. Cứ hỏi phụ nữ Tàu ở thành thị c̣n thích tam ṭng tứ đức hay không th́ biết.

Nhưng, trước mắt, chính sách đối ngoại ấy của Trung Quốc cực nguy hiểm. Nhất là đối với bàn dân Ziao Chỉ vốn dùng nhiều từ Hán-Việt để tư duy.

Hiện nay, ở các nước Tây Âu, chủ nghĩa tư bản đang khủng hoảng mọi mặt. Những giá trị tư sản mà nó đề xướng, trong đời sống thực của đông đảo bàn dân, càng ngày càng hăo. Sẽ có một ngày một tư tưởng mới sẽ vượt nó, nghĩa là giữ trong ḿnh những thành quả của văn hoá tư sản, loại bỏ những nguỵ biện hiện hành giải thích nó không thể hiện thực được cho mọi người, mở đường cho những giá trị đó hiện thực trong cuộc sống cụ thể của hầu hết bàn dân.

Tư tưởng mới ấy, chẳng thể nào là tư tưởng của Khổng Tử.

Hè hè.

2013-10-19