Vô ngôn

Có lúc nên câm v́ chẳng có ǵ đáng nói.

Có lúc có điều muốn nói mà không kiếm ra lời.

Kẻ làm nghệ thuật phi ngôn từ ắt quen điều ấy.

Kẻ làm nghệ thuật bằng ngôn từ ắt thấm nỗi khổ này.

Kẻ không làm nghệ thuật, mà vẫn muốn làm người, đau đớn hơn cả. Không kiếm ra lời trong ngôn ngữ chung để thể hiện t́nh ư riêng, phải quanh co rồi câm lặng cho đến chết. Hè hè.

2013-12-02