Xin-1

Xin – 1

Ở đời, ta ghét nhất là phải xin người khác.

Hiếm lắm ta mới xin ai điều ǵ. Thường là v́ t́nh. Có thể là t́nh với những người ta không cần xin ǵ hết.

Có những điều ta sẽ không bao giờ xin ai cả : chính ḿnh.

Dù sao, ta đă từng xin.

Khi ta thành tâm xin, khi người đời thành tâm cho, với ta, không có quan hệ nào giữa người với người đẹp hơn được.

Kể cả thơ văn.

Hiếm lắm, bạn đời ơi. Hè hè…

2010-09-05