Ư nghĩa của một dấu phẩy

Lưu Dụ nh́n sang Tống Bi Phong tỏ vẻ không biết phải làm thế nào, lại quay sang chào Lưu Nghị, không để ư đến Tạ Hỗn đuổi theo sau Tạ Diễm.[1]

Phải hiểu thế nào đây ?

Lưu Dụ nh́n sang Tống Bi Phong, tỏ vẻ không biết phải làm thế nào, lại quay sang chào Lưu Nghị, không để ư đến Tạ Hỗn, đuổi theo sau Tạ Diễm ?

Lưu Dụ nh́n sang Tống Bi Phong, tỏ vẻ không biết phải làm thế nào, lại quay sang chào Lưu Nghị, không để ư đến Tạ Hỗn đang đuổi theo sau Tạ Diễm ?

E tutti quanti…

Tiếng Ziao Chỉ ḿnh nó thế ?

2013-01-29[1] Biên hoang truyền thuyết, Huỳnh Dị, Việt Nam Thư quán