YThucVaHanhDong

Ư thức và hành động

Ư thức trách nhiệm của ta trừu tượng, bất tận. Ta trách nhiệm tất cả, mọi người, vĩnh viễn. Giá trị của ư thức ở đó. Nó luôn luôn thật và đúng, chó đến khi nhân loại vong thân.

Hành động của ta lại giới hạn trong không gian, thời gian và, cơ bản hơn cả, nó tuỳ thuộc ư thức và sự ưng thuận hay chống đối của tha nhân.

Trong từng hoàn cảnh, ở từng thời điểm, điều đáng làm có thể hoặc không có thể làm được, tới mức nào đó.

Làm được đến đâu, ta làm đến đó. C̣n lại, đành vậy. Bất lực nghĩa là thế.

2011-06-08