Yêu – 1

Yêu – 1

Không-thời gian của em chẳng thể nào đồng nhất với không-thời gian của ta.

Ta hiểu. Ta muốn. Em muốn không ?

Hè hè…

2010-07-27