Yu giới hạn

Con người phải biết yu giới hạn th lm người mới đch thực l lm mnh ở đời nay, đời duy nhất ta c thể c ?

H h.

2013-02-01