YeuTacPham

Yu tc phẩm

i, c lc ta yu tc phẩm như thm m một người đn b !

Đột ngột, ta hiểu : chỉ c thể nếu ta l nghệ sĩ.

Lm thế qui no được ? H h

2011-11-30