YeuTiengViet

 

Yêu tiếng Việt

 

Bạn đọc một văn bản ta đă đăng cách đây mấy năm, phát hiện một lỗi chính tả. Bạn bèn bỏ thời giờ cho ta biết. Ta cảm kích vô cùng.

Ta vốn "Tây con", học viết tiếng Việt một ḿnh. Đến chết, ta vẫn sẽ phạm lỗi chính tả. Ta không xấu hổ v́ chuyện ấy. Có ai có quyền chọn thuở sơ sinh của ḿnh đâu ? Tiếng Việt viết của ta không do Trời, Thiên-nhiên hay Nhà trường Ziao Chỉ tặng. Do ta muốn yêu. Bằng tiếng Việt.

Ta rất quư mến những ai cho không ta sự quan tâm và thời giờ này. Hiếm lắm đấy, người đời ơi ! Người ấy yêu tiếng Việt như ta lỡ yêu nó.

T́nh người là thế đó.

Hè hè...

2009-04-04