YeuVanYeuNguoi

Yêu văn, yêu người

Chúng ta nên người trong những hoàn cảnh khác nhau, tiếp tục làm người trong những hoàn cảnh khác nhau. Thế th́ chúng ta tiếp cận, cảm nhận, suy nghĩ, ứng xử đối với mọi chuyện cũng khác nhau. Đó là điều chắc chắn, hiển nhiên. Nhưng chúng ta vẫn gần nhau được v́, bất kể mọi sự khác biệt do hoàn cảnh, chúng ta có một điều ǵ giống nhau. Theo tôi điều ấy là : chúng ta tự do và chân t́nh với chính ḿnh, với người đời, và chúng ta yêu văn chương nghệ thuật đích thực.

Điều rắc rối ở chỗ này : chúng ta chân t́nh thật, nhưng cũng một cách... khác nhau !

Kiên nhẫn yêu văn, yêu người, khó thật.

2008-06-09