TD-phong-van-Derrida

Trần Đạo phỏng vấn Derrida

 

– Xin ông vui ḷng cho biết ông chủ trương giải cấu cái ǵ ?

– Ngôn ngữ.

– Ông giải cấu ngôn ngữ bằng cái ǵ ?

– Ngôn ngữ.

– Giải cấu xong th́ c̣n lại cái ǵ ?

– Ngôn ngữ.

– Vậy th́ giải cấu để làm ǵ ?

– Để con người có thể nói chuyện với nhau.

– Thế từ nẫy đến giờ ông đang làm ǵ với tôi ?

– Giải cấu.

– Thay mặt độc giả, xin cảm ơn ông.

– Không sao mà, không sao mà !

2003-04, © Phan Huy Duong