ThienSuNhungThienDuongMu

 

Đài Radio France Internationale – 4/4/1991

Mạn đàm tại Salon du livre

 

 

 

 

 

 

 

Thiên sứ, Những thiên đường mù, v.v.