Bài ngửa

 

Bài ngửa

 

Ta không yêu giấu

Ta không yêu dối

Ta không giấu ḿnh

Ta chơi bài ngửa

Ta yêu…

thật

 

Tới không giấu mặt

Đi không giấu tên

Đau không giấu khóc

Vui không giấu cười

Chết không giấu xác

Yêu không giấu…

t́nh

 

t́nh tính tang

tang chính ḿnh

 

hè hè

 

2007-09-27