ChucMungNam2006

 

Chc mừng năm 2006

 

 

tuyết ơi

ht trắng bụi trần đi

gi ơi

qut sạch tuyết bụi đi

người ơi

cho nhau cht tnh nh

 

mai ngy mai năm mai

mai mi mi mai

sng trong đẹp

thơ

văn

 

*

 

hm nay gi tuyết xo trắng đất trời

lng ta

trong cơn thương bạn

 

Tặng ămvc v độc giả

2005-12-27